Tilbakemeldinger vedrørende barnehagetilbudet i Knerten

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf barnehageloven § 1.» - Rammeplanen for barnehagen

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør alle tilbakemeldinger forsøkes løst i nærmeste ledd.Det vil si at tilbakemeldinger gis først til avdelingsleder på avdelingen.

Dersom saken ikke oppleves løst kan foreldre ta kontakt med barnehagens ledelse. 

Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens foreldreutvalg (FAU) og/eller samarbeidsutvalget (SU).

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Færder kommune. Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager. 

Det forventes ett gjensidig anerkjennende og konstruktivt samarbeid mellom partene.

Det er viktig at vi behandler hverandre med respekt i den daglige dialogen.